Általános felhasználási feltételek

 

Az IKON Catering Hungary Kft. weboldalának látogatásával, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található ajánlat kérés lehetőségével:
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az IKON Catering Hungary Kft.
székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 76. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01-09-983748, adószám: 23910319-2-42, a továbbiakban „IKON Catering Hungary Kft.”, „üzemeltető”). Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon az IKON Catering Hungary Kft.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: info@adamvilla.hu
telefonszám: +36 30 729 7184
levelezési cím: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 76. fszt. 4.

1. Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog
Aweboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, adatbázisok és más részek az IKON Catering Hungary Kft. szellemi tulajdonát képezik.
Az IKON Catering Hungary Kft. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. Az IKON Catering Hungary Kft. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.
Az IKON Catering Hungary Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz:
hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.
Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az IKON Catering Hungary Kft. weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.
A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. DVD, pendrive, stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
Az IKON Catering Hungary Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
Az IKON Catering Hungary Kft. által működtetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak az IKON Catering Hungary Kft. mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. Az IKON Catering Hungary Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

2. A weboldalak tartalma, felelősség
Az IKON Catering Hungary Kft. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag az IKON Catering Hungary Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az IKON Catering Hungary Kft. szolgáltatásait nem veszi igénybe.
Az IKON Catering Hungary Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, az IKON Catering Hungary Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.
Az IKON Catering Hungary Kft. nem vállal felelősséget akövetkezőkért:
azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
Az IKON Catering Hungary Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében.
Azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
Az IKON Catering Hungary Kft. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket:
használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok
Az IKON Catering Hungary Kft. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az IKON Catering Hungary Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság
Az IKON Catering Hungary Kft. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával.
A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.
A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az IKON Catering Hungary Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén az IKON Catering Hungary Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

5. Egyebek
Az IKON Catering Hungary Kft. bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási Feltételekből fakadnak.

2015.01.01
IKON Catering Hungary Kft.